Committee Members

General Chairs

Yoshihiro Kuroiwa (Hiroshima Univ.)

Program Committee Chair

Ken-ichi Kakimoto (Nagoya Inst. Tech.)

Executive Committee Chair

Takuya Hoshina (Tokyo Tech.)

Local Committee Chair

Minoru Noda (Kyoto Inst. Tech.)

Steering Committee

Jun Akedo (AIST) Hideaki Adachi (Panasonic Corp.)
Yoshiki Iwasaki (Taiyo Yuden) Makoto Iwata (Nagoya Inst. Tech.)
Kiyoshi Uchiyama (Turuoka College) Shingo Uraki (KONICA MINOLTA)
Jun Otsuka (NGK) Takashi Eshita (Fujitsu Semiconductor & Wakayama Univ.)
Souichirou Okamura (Tokyo Univ. Scinece) Ken-ichi Kakimoto (Nagoya Inst. Tech.)
Kazumi Kato (AIST) Tomoaki Karaki (Toyama Pref. Univ.)
Isaku Kanno (Hyogo Univ.) Masanori Kimura (Murata Manufact.)
Yoshihiro Kuroiwa (Hiroshima Univ.) Takeshi Kobayashi (AIST)
Akitoshi Koreeda (Ritsumeikan Univ.) Wataru Sakamoto (Chubu Univ.)
Nobuyuki Soyama (Mitubishi Materials) Hiroaki Takeda (Saitama Univ.)
Yoshiro Tajitsu (Kansai Univ.) Hiroki Taniguchi (Nagoya Univ.)
Shinya Tsukada (Shimane Univ.) Yosuo Cho (Tohoku Univ.)
Kenji Tsuda (Tohoku Univ.) Kazuhiro Tsuruta (Denso)
Takaaki Tsurumi (Tokyo Tech.) Hajime Nagata (Tokyo Univ. Science)
Yuji Noguchi (Kumamoto Univ.) Minoru Noda (Kyoto Institute of Technology)
Yoshihiro Fujioka (Kyocera) Hironori Fijisawa (Hyogo Univ.)
Norifumi Fujimura (Osaka Pref. Univ.) Yoshikazu Fujimori (Rohm)
Hiroshi Funakubo (Tokyo Tech.) Masahito Furukawa (TDK)
Takuya Hoshina (Tokyo Tech.) Kaoru Miura (Canon)
Chikako Moriyoshi (Hiroshima Univ.) Tomoaki Yamada (Nagoya Univ.)
Hiroko Yokota (Chiba Univ.) Takeshi Yoshimura (Osaka Pref. Univ.)
Satoshi Wada (Yamanashi Univ.)

Secretariat

Takaaki Tsurumi, Takuya Hoshina, Sou Yasuhara, Satomi Ii