Committee Members


The comittiee members will be renewed from FMA34.

General Chairs

Takaaki Tsurumi

Program Committee

Norifumi Fujimura (Chair), Akira Ando, Makoto Iwata, Kazumi Kato,
Kenichi Kakimoto, Yoshihiro Kuroiwa, Seiji Kojima, Masaru Shimizu,
Hajime Nagata, Yasuo Cho, Takaaki Tsurumi

Executive Committee

Takaaki Tsurumi (Chair), Masatoshi Adachi, Kiyoshi Uchiyama,
Soichiro Okamura, Masahiko Kimura, Hidemi Takashu, Hiroaki Takeda,
Yuichi Noguchi

Steering Committee

Yoshihiro Ishibashi, Noboru Ichinose, Yoshiaki Uesu, Kousei Kamigaki, Nobuo Kamehara,
Hiroshi Kishi, Koichiro Sakata, Yukio Sakabe, Keizo Sakiyama, Nobuyuki Soyama,
Masaaki Takashige, Tetsuya Takayashiki, Ryoichi Takayama, Tadashi Takenaka, Takeyo Tsukamoto,
Koji Toda, Koichi Toyoda, Yoshihiro Hamakawa, Takashi Hayashi, Hisao Banno, Shouji Furukawa,
Yoichiro Masuda, Yoichi Miyasaka, Takashi Yamamoto, Katsumi Yoshino

Advisory Committee

Morio Onoue, Akira Kawabata, Jinzo Kobayashi, Etsurou Sawaguchi,
Tadashi Shiosaki, Eiji Mori

Secretariat

Takaaki Tsurumi, Hiroaki Takeda, Takuya Hoshina, Satomi Ii